Gedragscode skaters

Waarom een gedragscode voor skaters?

Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wettelijke positie van skaters in het verkeer en hun feitelijk verkeersgedrag. Een skater is volgens de wet een voetganger, maar maakt in de praktijk veelvuldig gebruik van(brom)fietspad of de rijbaan. Om de veiligheid in het verkeer te vergroten, zijn duidelijke gedragsregels van belang voor zowel de skaters als de overige weggebruikers. De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Advies over de plaats op de weg

 • Skaters moeten gebruik maken van het fietspad, van het voetpad of het trottoir. Pas je snelheid aan met name als er voetgangers lopen of kinderen spelen. Houd rechts. Blijf achter elkaar rijden. Pas op drukke ( brom- )fietserspaden je schaatsbeweging aan of neem een andere route.
 • Bij het ontbreken van een fietspad, voetpad of trottoir mogen skaters de rijbaan gebruiken. Houd ook hier rechts. Blijf achter elkaar rijden. Houd tijdig je slag in. Vermijd drukke wegen.

Voorrang (moet je niet nemen, maar krijgen)

 • Skaters hebben geen voorrang. Ook niet nu de maatregel Voorrang Bestuurders Van Rechts op 1 mei 2001 is ingegaan. Skaters zijn immers geen bestuurders.
 • Voor skaters gelden dus niet de verkeersborden, die de voorrang regelen. Indien skaters in plaats van het trottoir gebruik maken van een (brom-)fietspad en rijden op een voorrangsweg, hebben zij geen voorrang ten opzichte van het verkeer dat uit een zijstraat komt. Skaters zijn immers voetgangers en die hebben geen voorrang.

Voor laten gaan

 • Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Bestuurders moeten een skater wel voor laten gaan indien zij afslaan en een skater rechtdoor gaat. Indien skaters geen gebruik maken van een aanwezig voetpad of trottoir dienen zij er op bedacht te zijn dat andere weggebruikers hen mogelijk geen voorrang verlenen.
 • Bestuurders die een in- of uitrit(constructie) verlaten moeten skaters voor laten gaan.
 • Skaters zijn voetgangers en moeten worden voorgelaten wanneer zij oversteken bij een zebrapad of kennelijk op het punt staan dat te doen. Zij hebben geen voorrang bij andere soorten voetgangers-oversteekplaatsen.

Inhalen?

Ga je een medeweggebruiker inhalen, geef dan bij voorkeur signaal met een vingerbel. Roepen wordt als agressief ervaren. Kijk eerst altijd goed achterom.

Ingehaald worden

 • Als iemand je inhaalt, stop dan met je slag en ga rechtop rijden.

Naderen van een kruising

 • Verminder snelheid als je een kruising of splitsing van wegen of paden nadert. Ga ook langzamer rijden als je een zebrapad nadert.

Van rijrichting veranderen

 • Ga je van richting veranderen, geef dat dan tijdig met een handbeweging richting aan.
 • Als je op een kruispunt linksaf wilt slaan, steek dan haaks in twee keer over zoals een voetganger. Kijk steeds goed naar achteropkomend verkeer.

Persoonlijke veiligheid skaters

 • Zorg dat je de basisvaardigheden beheerst voordat je gaat skaten. Je kunt een skate-instructie volgen bij een erkende skate-instructeur. Tijdens een goede skate-instructie leer je technieken om op de juiste manier te rijden, te remmen en te vallen.
 • Draag altijd bescherming: pols-, knie- en elleboogbeschermers, het dragen van een helm is verplicht.
 • Zorg dat je te zien bent en herkenbaar bent in het verkeer, ook in het donker. Dat kun je bereiken door reflecterend materiaal te dragen, op benen en bovenlijf. Draag verlichting als je skate bij duisternis.
 • Draag geen koptelefoon voor muziek/telefoon, zodat je andere weggebruikers kunt horen.
 • Stem je snelheid af op de kwaliteit van de bestrating van de weg en verminder snelheid bij de overgang van de ene naar de andere bestrating (bijvoorbeeld bij de overgang van asfalt naar klinkerbestrating) en bij onregelmatigheden in het wegdek (bijv. verkeersheuvel).
 • Wees alert bij of vermijd losliggende stoeptegels, tramrails, plaatsen waar zand, olie, of water ligt, en bij opgeplakte belijning. Let extra op dit soort zaken bij wegwerkzaamheden.
 • Laat je nooit voortslepen door gemotoriseerde voertuigen.
 • Zorg dat je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, die schade bij anderen dekt.

Wat moeten de overige weggebruikers weten over skaters in het verkeer?

 • De skater is een voetganger en geen bestuurder.
 • De kwaliteit van het wegdek is voor skaters een belangrijke factor voor de keuze om gebruik te maken van fietspad of rijbaan.
 • Skaters hebben een langere remweg dan fietsers.
 • Skaters hebben meer ruimte nodig dan voetgangers en fietsers.
 • Skaters hebben minder overzicht dan andere weggebruikers en daarom sneller schrikken en sneller uit evenwicht raken.
 • Bestuurders moeten bij afslaan een skater voor laten gaan indien een skater recht door gaat op dezelfde weg.
 • Bestuurders moeten een skater voor laten gaan bij een in- of uitrit- (constructie) en bij het oversteken van een zebrapad.

Skaten in een groep

Naast de algemene regels voor skaters zoals neergelegd in de gedragscode van de SBN zijn er een aantal specifieke afspraken voor het skaten in groepen. Wanneer je meerijdt met een van onze toertochten, als lid of als niet-lid, houd je dan aan de volgende regels.

Geven van signalen

 • Deelnemers gebruiken tijdens de tocht een aantal algemeen aanvaarde signalen om gevaren aan te duiden.
 • Als de groep moet remmen steekt iedereen zijn handen in de lucht.
 • Als de groep afslaat bij een bocht in het parcours wordt met de vinger in de juiste richting gewezen.
 • De voorste (of achterste) deelnemers duiden een gevaar, waarna ze tot achter (of voor) in de groep worden doorgegeven. De situatie kan verbaal benoemd worden (bijvoorbeeld Stoppen! Rechts! Links! Paaltje! Let op! Tegenligger! Fietser voor! Auto achter!). Overigens houdt iedereen in de groep ook voor zichzelf de verantwoording alert te blijven op obstakels e.d.
 • Als sprake is van obstakels en / of tegenliggers wordt de locatie hiervan aangeduid door de arm en hand naar achteren te houden aan de kant van het probleem (het gaat hier om de hele hand in tegenstelling tot de vinger bij het afslaan). Dit dient ruim van tevoren te gebeuren.
 • Gaat het te hard, zijn er achterblijvers of vallen er te grote gaten in de groep geef dat dan gerust aan. “Tandje lager!” , dan weet iedereen wat er wordt bedoeld.

Inhalen onderling

 • Probeer tijdens de tocht elkaar zo weinig mogelijk in te halen. Natuurlijk zal het toch wenselijk zijn zo nu en dan van positie te wisselen, bijvoorbeeld bij het aflossen van de koprijder. Kijk dan eerst goed of het mogelijk is veilig te passeren, en geef het vervolgens luid en duidelijk aan!
 • Haal snel in en blijf in geen geval naast iemand rijden.
 • Blijf vooral allemaal aan de zelfde kant van de weg rijden. Volg hierbij de koprijder.

Concentratie!!

Hoe gezellig ook, veel praten tijdens het rijden vermindert de oplettendheid. Probeer dit te vermijden; tijdens stops of na afloop is er tijd genoeg om ervaringen uit te wisselen! Ook mobiel bellen tijdens het skaten en gebruik van alcohol voorafgaand aan een tocht zijn niet bevorderlijk voor de alertheid: niet doen dus.

Tenslotte

Veiligheid is ieders eigen-, maar daarnaast zeker ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tijdens het rijden in de groep wordt gewacht op elkaar en de snelheid aangepast. Daarnaast mogen deelnemers mogen elkaar dan ook best aanspreken op gedrag dat de eigen of andermans veiligheid in gevaar brengt.